Eindejaarstips voor de dga

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?
De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft. Voor zover dat nog niet is gedaan, moet u bepalen wat u met het opgebouwde pensioen gaat doen. Er waren drie mogelijkheden:

  1. afkoop;
  2. omzetten in een oudedagsverplichting;
  3. premievrij maken.

Afkoop
U heeft tot en met 2019 de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de bv belastingvrij te verlagen van de commerciële naar de fiscale waarde. Bij de berekening van loonbelasting over de fiscale waarde krijgt u een korting. Deze korting bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer hoeft geen revisierente betaald te worden.

Let op! De korting wordt verleend over de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015.

Omzetting
Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om uw pensioenaanspraak om te zetten in een oudedagsverplichting. Vóór omzetting wordt de pensioenvoorziening belastingvrij verlaagd tot de fiscale waarde. Aan de oudedagsverplichting wordt ieder jaar ten laste van de winst rente toegevoegd. Desgewenst kunt u de oudedagsverplichting om laten zetten in een lijfrente. Doet u dat niet, dan wordt het opgebouwde bedrag in beginsel vanaf uw AOW-leeftijd in 20 jaar uitgekeerd.

Let op! Ook na omzetting van de pensioenvoorziening in een oudedagsverplichting kan tot en met 2019 worden afgekocht. De kortingsregeling geldt ook bij afkoop na omzetting in een oudedagsverplichting.

Premievrij maken
Tot 1 juli had u de mogelijkheid om de in eigen beheer opgebouwde aanspraken premievrij te maken. Dat wil zeggen dat er geen verdere opbouw plaatsvindt, maar de voorziening in stand blijft. Indexering van de opgebouwde aanspraken is mogelijk als dat in de pensioenregeling is toegezegd. Te zijner tijd zal de bv pensioen moeten gaan uitkeren of de pensioenvoorziening overdragen aan een
verzekeringsmaatschappij.

Let op! De verschillen tussen commerciële en fiscale waarde van de pensioenvoorziening blijven bestaan met alle nadelen daarvan, zoals het mogelijk niet kunnen uitkeren van dividend.

Ingegaan pensioen
Het gefaciliteerd afkopen van pensioen in eigen beheer is ook mogelijk als het pensioen al is ingegaan. De korting bij afkoop wordt dan berekend over de fiscale waarde op het moment van afstempelen en niet over de hogere fiscale waarde ultimo 2015.

Tip! Laat u goed en tijdig adviseren voordat u iets doet met uw pensioenvoorziening.

Is uw lening aan de bv zakelijk?
Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt in box 1 van de inkomstenbelasting. De rente die de bv betaalt is aftrekbaar van de winst en bij de dga progressief belast. Wanneer de bv niet meer aan haar rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, is de vordering minder waard. De dga kan de waardevermindering ten laste van zijn inkomen brengen, tenzij de lening onzakelijk is. Dat is het geval als de dga een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben geaccepteerd. Probleem is dat de dga meer dan wie ook betrokken is bij het reilen en zeilen van de bv. Hij zal dus eerder geneigd zijn om geld te lenen aan zijn bv of zich borg te stellen voor leningen van de bank dan een willekeurige derde.

Factoren die de zakelijkheid van een lening beïnvloeden zijn de hoogte van de lening in verhouding tot het eigen vermogen, de looptijd, de aflossingsverplichtingen, het rentepercentage, een achterstelling bij andere schulden en de verstrekte zekerheden. Een onzakelijke lening kan zich ook voordoen tussen gelieerde vennootschappen, zoals een lening van moeder- aan dochtermaatschappij of tussen zustermaatschappijen.

Let op! Ook bij borgstelling voor schulden van de bv is het van belang dat u zakelijk handelt.

De vastgelegde afspraken moeten uiteraard worden nagekomen. Als de bv niet voldoet aan de aflossings- of renteverplichtingen, komt de lening in een ander daglicht te staan.

Tip! Zorg dat u zakelijk handelt als u geld uitleent aan uw bv. Stel een leningovereenkomst op en hanteer een zakelijke rente en zakelijke aflossingsvoorwaarden. Vergeet niet om zekerheden te vragen!

Pas zo nodig een bestaande leningovereenkomst aan.

Klopt de hoogte van uw salaris?
De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de volgende bedragen aan salaris te ontvangen:

  1. 75% van het salaris uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste salaris van de overige werknemers van de bv;
  3. € 45.000.

De bv mag aannemelijk maken dat het salaris lager moet zijn. Er mag rekening worden gehouden met een afwijking ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van 25%, zolang het loon daardoor niet lager wordt dan € 45.000.

Let op! Deze verplichting geldt voor iedere bv waarin u of uw partner een aanmerkelijk belang heeft en waarvoor u werkt.

Tip! Deze regeling hoeft niet te worden toegepast als uw werkzaamheden zo beperkt zijn dat een daarvoor gebruikelijke beloning niet hoger is dan € 5.000 bruto per jaar.

Laat uw bv dividend uitkeren
Denk eens aan het uitkeren van dividend door de bv in plaats van het betalen van een hoger salaris. Dat kan voordeliger uitpakken. Voorwaarde is dat de bv voldoende vrij uitkeerbare reserves heeft. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt momenteel 52%. Winst van de bv is belast met 20% (boven € 200.000 winst 25%) vennootschapsbelasting. Van de resterende 80% gaat 25% inkomstenbelasting af als de bv die uitkeert als dividend aan de dga.

Let op! Eerst moet worden vastgesteld dat de bv na de dividenduitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen.

Tip! Overweeg om de bv dividend uit te laten keren in plaats van een tantième.

Afhankelijk van uw vermogen in box 3 kan het uitstel van dividenduitkering tot na 1 januari voordelig zijn omdat u op die manier belasting kunt besparen.

Eindejaarstips particulieren

Heeft u een pensioentekort?
Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of de inleg voor banksparen aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag in 2017 is maximaal 13,8% van de premiegrondslag. Om de aftrekruimte voor lijfrentepremie en/of storting op een (geclausuleerde) bankspaarrekening dit jaar te benutten moet u uiterlijk op 31 december betaald hebben! Voor de berekening van een pensioentekort moet u uitgaan van de pensioenaangroei en het inkomen van vorig jaar. U heeft vermoedelijk een pensioentekort wanneer u nu niet over uw gehele inkomen pensioen opbouwt.

Tip! Heeft u een pensioentekort? Dan komt u in aanmerking voor lijfrentepremieaftrek.

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Daardoor kunt u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief vallen met als gevolg dat u in totaal meer belasting hebt betaald dan bij een gelijkmatige verdeling van de inkomens over de jaren. Met de middelingsregeling kan een vermindering van belasting worden verkregen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend. Het verschil tussen de aanvankelijk berekende belasting en de herrekende belasting, verminderd met een drempelbedrag van € 545, wordt op verzoek teruggegeven.

U moet een middelingsverzoek indienen binnen drie jaar nadat de laatste aanslag over de jaren van het gekozen middelingstijdvak definitief is geworden. Een kalenderjaar mag maar één keer in een middelingstijdvak worden betrokken. De keuze voor een middelingstijdvak kan veel verschil maken voor de hoogte van het terug te ontvangen bedrag.

Tip! Laat middelingsberekeningen maken over verschillende periodes.

Beperk belasting in box 3
Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Wel kunt u de belastingheffing in box 3 beperken door uw belastingschulden voor de jaarwisseling te betalen. Als u verwacht dat u belasting moet (bij)betalen, is het raadzaam om de Belastingdienst te vragen om een voorlopige aanslag of om een aangifte in te dienen en de aanslag voor de peildatum te betalen. Heeft u het verzoek uiterlijk acht weken voor het einde van het jaar gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag u het nog niet betaalde bedrag wel als schuld in box 3 aanmerken.

Maak gebruik van de vrijstellingen
Er bestaan diverse vrijstellingen in box 3, bijvoorbeeld voor voorwerpen van kunst en wetenschap en voor groene beleggingen. Het kan aantrekkelijk zijn om belast vermogen (tijdelijk) om te zetten in vrijgesteld vermogen. Belegt u groen, dan bespaart u niet alleen belasting in box 3, maar profiteert u ook van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen.

Giften
De giften die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De giften moeten wel meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek is niet hoger dan 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen.

Tip! Om de invloed van de aftrekdrempel kan het raadzaam zijn uw geplande giften voor twee jaar te bundelen en in één jaar te doen.

Als u gedurende een reeks van jaren grotere giften doet aan dezelfde instelling, is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel geldt namelijk niet voor periodieke giften met een looptijd van ten minste vijf jaar. Wel moet er een schenkingsakte zijn opgemaakt.

Let op! Periodieke giften zijn ook aftrekbaar zonder drempel als ze gedaan worden aan verenigingen die 25 of meer leden hebben en die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Schenk aan culturele instellingen
Voor giften aan culturele instellingen geldt een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De aftrekpost is gelijk aan de gift, vermenigvuldigd met 1,25.

Denk aan verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden is de manier waarop echtgenoten afwijkingen van het wettelijke regime van de verdeling van goederen vastleggen. Huwelijkse voorwaarden bevatten vaak een vorm van periodieke verrekening van de inkomsten. In veel gevallen vervalt het recht op verrekening als er niet binnen een zekere termijn is verrekend. In de praktijk vindt periodieke verrekening tijdens het huwelijk vrijwel nooit plaats. Mocht het huwelijk stranden, dan kan het niet verrekenen ertoe leiden dat het totale vermogen wordt verdeeld alsof er een gemeenschap van goederen was. Wie dat wil voorkomen, doet er goed aan voor het einde van het jaar het inkomensoverschot te verdelen.

Tip! Controleer uw huwelijkse voorwaarden op het bestaan van een verrekenbeding. Is dat er, voer het dan uit en leg dat schriftelijk vast.